Menu
0 Comments

Kế toán cần lưu ý một số lỗi hay gặp phải khi kê khai thuế

Kê khai thuế là trách nhiệm mà mỗi doanh nghiệp phải thực hiện vào mỗi kỳ kê khai bên cạnh sự quan tâm đến hóa đơn như hóa đơn điện tử hợp lệ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… Quá trình kê khai hiện nay đã được rút gọn hơn rất nhiều với hình thức kê khai thuế qua mạng, được thực hiện trên máy tính và nộp tờ khai qua internet. Việc kê khai thuế cũng cần lưu ý rất nhiều trong đó thường gặp nhất là cách xử lý một số lỗi có thể xảy ra trong quá trình kê khai. Bài viết này sẽ liệt kê một số lỗi hay gặp khi kê khai thuế để kế toán có thể tránh mắc phải khi thực hiện.

1. Lỗi kê khai bổ sung thuế GTGT bị trùng

Sau thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, DN phát hiện tờ khai chính thức có sai sót thì thực hiện lập tờ khai bổ sung lần 1. Nếu phát hiện tờ khai bổ sung lần 1 vẫn bị sai sót thì kế toán thực hiện khai bổ sung lần 2, không lập tờ khai bổ sung trùng lần trong cùng 1 kỳ khai thuế.
Nội dung khai sai: Khi phát hiện tờ khai bổ sung bị sai sót doanh nghiệp khai lại nhưng ghi số lần điều chỉnh, bổ sung trùng với lần bổ sung của tờ khai điều chỉnh đã gửi lần trước trong cùng 1 kỳ khai thuế.

Cách xử lý đối với lỗi này: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót với số lần khai bổ sung phải bằng lần bổ sung của tờ khai bổ sung liền trước cộng 1.

2. Lỗi kê khai sai chỉ tiêu 40b trên tờ khai thuế 01/GTGT

Chỉ tiêu 40b trên tờ khai mẫu 01/GTGT – số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ) không bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu 02/GTGT) có cùng nội dung.
Nội dung khai sai: Số thuế GTGT trên chỉ tiêu [28a] của tờ khai 02/GTGT không khớp với số thuế trên chỉ tiêu [40b] của tờ khai 01/GTGT cùng kỳ.

kê khai thuế

Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai có sai sót theo cách thức khai bổ sung, điều chỉnh. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai đồng thời tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung cho 2 tờ khai trêncùng một thời điểm.

3. Lỗi khai trùng kỳ tính thuế

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý.

Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai 1 hoặc 2 tháng trong quý, sau đó doanh nghiệp nộp tờ khai quý hoặc doanh nghiệp đã kê khai tờ khai theo quý sau đó nộp tờ khai các tháng thuộc quý đó.

Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Kế toán xác định đúng đối tượng phải nộp TK tháng hay quý để thực hiện kê khai. Trường hợp kê khai sai thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy tờ khai sai kỳ tính thuế và cập nhật tờ khai có kỳ tính thuế đúng vào ứng dụng.

Liệt kê một số tính năng nổi trội của phần mềm HTKK 4 

Nguyên tắc cần biết khi doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn tự in

4. Lỗi kê khai sai phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp tính trực tiếp (theo chu kỳ ổn định).

Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã kê khai sai mẫu tờ khai thuế GTGT so với phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp đang áp dụng.

Cách xử lý điều chỉnh: DN xác định đúng phương pháp tính thuế của đơn vị theo chu kỳ ổn định và thực hiện kê khai đúng mẫu tờ khai. Trường hợp kê khai sai DN phải thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện hủy tờ khai sai và cập nhật tờ khai đúng vào phần mềm HTKK.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *